Najvýznamnejšie publikácie, projekty a koncerty:

 • Dizertačná práca – Kompozičné princípy ranej polyfónie so zameraním na obdobie francúzskej Ars novy – 2009, VŠMU v Bratislave
 • Diplomová práca – Mikrokozmos ako zrkadlo hudobného myslenia Bélu Bartóka – 2006, VŠMU v Bratislave
 • Koncert a umelecký projekt – Ars nova a súčasnosť, SRO 2009
  (na koncerte premiérovo odzneli tri diela od Ľuboša Bernátha

  • Parle laudi pre trojhlasný  zbor a orchester
  • Quatri pezzi eccllesiae pre zbor a orchester
  • Fumeaux fume pre sláčikový orchester
 • Koncert pre klavír a komorný orchester – diplomová práca praktická časť, VŠMU 2006
 • Bakalárska práca – Osobnosť Johna Adamsa ako jedného z predstaviteľov hudobného smeru minimal music, 2004 – VŠMU v Bratislave
 • Concertino pre klavírne kvinteto – bakalárska práca praktická časť, VŠMU 2004
 • Stručný popis a reflexia stavu hudobnej teórie a interpretačnej praxe v spisoch popredných predstaviteľov francúzskej Ars novy, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prezentácie – konfrontácie HTF VŠMU v Bratislave 2007
 • Piesňovosť a sonátovosť ako dva základné formové princípy v hudbe 19. stor., Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Prezentácie – konfrontácie HTF VŠMU v Bratislave 2008